Home / Aktualności / Daimler z optymizmem spogląda w rok 2021

Daimler z optymizmem spogląda w rok 2021

Spółka Daimler AG (symbol giełdowy: DAI) opublikowała swoje wyniki za rok obrotowy 2020, zamknięty 31 grudnia 2020. W warunkach utrudnionych przez pandemię COVID 19 wielkość sprzedaży całego koncernu zamknęła się liczbą 2,84 mln aut osobowych i pojazdów użytkowych (za rok 2019: 3,34 mln), co oznacza spadek o 15% w stosunku do roku poprzedzającego. Obrót zmniejszył się o 11% – do kwoty 154,3 mld euro (za rok 2019: 172,7 mld euro). Dzięki rygorystycznej dyscyplinie kosztowej, obszernym działaniom mającym na celu utrzymanie płynności finansowej, a także prężnemu rozwojowi we wszystkich obszarach działalności, wskaźnik EBIT koncernu Daimler podniósł się o 53%, do kwoty 6,6 mld euro (za rok 2019: 4,3 mld euro). Skorygowany EBIT, odzwierciedlający bieżącą działalność, wyniósł 8,6 mld euro (za rok 2019: 10,3 mld euro). Podane wskaźniki opierają się na zbadanych sprawozdaniach finansowych. Układ raportu jest zgodny z nowo wyznaczonymi obszarami działalności; wskaźniki z roku ubiegłego odpowiednio dostosowano.

„Miniony rok 2020 był próbą wytrzymałościową dla niemal każdego przedsiębiorstwa, w prawie wszystkich gałęziach gospodarki. Zespół Daimler zdał ten test z bardzo dobrym rezultatem. Na wszystkich ważnych rynkach utrzymuje się duży popyt na produkty, które oferujemy w poszczególnych obszarach swojej działalności. Dynamicznie rozwijając sprzedaż pojazdów z napędem elektrycznym oraz wprowadzając nowe produkty i technologie, postawiliśmy duży krok naprzód w kierunku elektryfikacji i cyfryzacji. Nasze wyniki finansowe znacząco przewyższają prognozy rynkowe i świadczą o dużych postępach w zakresie racjonalizacji kosztów. Ponadto, dzięki urozmaiconemu asortymentowi oraz utrzymaniu dobrych cen, osiągnęliśmy wyraźnie lepszy wskaźnik zyskowności, szczególnie w drugiej połowie roku. Udowodniliśmy, że generujemy mocny Cash Flow i jesteśmy w stanie realizować obecną transformację o własnych siłach – nawet w trudnej sytuacji pandemicznej”, stwierdził Ola Källenius, prezes zarządu w spółkach Daimler AG i Mercedes-Benz AG.

W roku obrotowym wynik koncernu wzrósł do poziomu 4,0 mld euro (za rok 2019: 2,7 mld euro). Natomiast wynik koncernu przypadający na akcjonariuszy Daimler AG wyniósł 3,6 mld euro (za rok 2019: 2,4 mld euro). W rezultacie wynik na akcję osiągnął wartość 3,39 euro (za rok 2019: 2,22 euro). Na walnym zgromadzeniu 31 marca 2021 r. zarząd i rada nadzorcza zaproponują dywidendę w wysokości 1,35 euro na akcję (za rok 2019 było to 0,90 euro). Oznacza to, że suma wypłacanych dywidend wyniesie 1,4 mld euro (za rok 2019: 1,0 mld euro).

„Jesteśmy przekonani, że utrzymamy tę pozytywną dynamikę, jeśli tylko nie zmieni się sytuacja rynkowa. Zamierzamy przyspieszyć wdrażanie planów strategicznych i jeszcze bardziej polepszyć swoją kondycję finansową. Planowane rozdzielenie filarów naszej działalności przemysłowej ma na celu uwolnienie potencjałów – z jednej strony potencjału Mercedes-Benz, jako renomowanego producenta luksusowych aut osobowych, mającego ambicję bycia liderem w dziedzinie napędów elektrycznych i oprogramowania dla pojazdów, a z drugiej strony potencjału Daimler Truck jako największego na świecie i przodującego technologicznie wytwórcy samochodów ciężarowych i autobusów”, oświadczył Källenius.

Koncern Daimler zamierza wyodrębnić segment Daimler Truck i wprowadzić go na giełdę. Dąży się do tego, aby znaczącą większość udziałów w Daimler Truck przenieść na akcjonariuszy Daimlera. Daimler Truck uzyska pełną swobodę biznesową i samodzielną strukturę ładu korporacyjnego z niezależnym przewodniczącym rady nadzorczej. Podjęte zostały starania o to, aby Daimler Truck spełnił kryteria włączenia do najważniejszego niemieckiego indeksu giełdowego DAX.

Cała operacja oraz wprowadzenie Daimler Truck na Frankfurcką Giełdę Papierów Wartościowych mają się zakończyć przed końcem roku 2021. Zapowiedziano także, iż Daimler zmieni później swoją nazwę na „Mercedes-Benz”. Wszelkie dalsze, szczegółowe objaśnienia na temat planowanego wydzielenia akcjonariusze mają usłyszeć na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu w trzecim kwartale 2021 r. Podczas tego zgromadzenia zostaną oni poproszeni o wymaganą zgodę na całe przedsięwzięcie.

Inwestycje, Free Cash Flow i płynność finansowa

W roku obrotowym 2020 wartość inwestycji koncernu w majątek trwały spadła o 20%, do 5,7 mld euro (za rok 2019: 7,2 mld euro). Wydatki na badania i rozwój zmniejszyły się o 11% – do kwoty 8,6 mld euro (za rok 2019: 9,7 mld euro). Wskaźnik Free Cash Flow w działalności przemysłowej wyniósł 8,3 mld euro (za rok 2019: 1,4 mld euro). Natomiast skorygowany Free Cash Flow w działalności przemysłowej wyniósł 9,2 mld euro (za rok 2019: 2,7 mld euro). Polepszyła się płynność finansowa netto w działalności przemysłowej – wyniosła ona 17,9 mld euro (na koniec III kwartału 2020: 13,1 mld euro/ na koniec 2019: 11,0 mld euro).

Wielkość sprzedaży w segmencie Mercedes-Benz Cars & Vans spadła o 13%, do 2 461 800 sztuk pojazdów (za rok 2019 było to 2 823 800 szt.) Obrót zamknął się tutaj kwotą 98,6 mld euro (za rok 2019: 106,9 mld euro). Wskaźnik EBIT wyniósł 5172 mln euro (za rok 2019: minus 109 mln euro), natomiast rentowność sprzedaży 5,2% (za rok 2019: minus 0,1%). Po skorygowaniu o istotne okoliczności EBIT przyjął wartość 6802 mln euro (za rok 2019 było to 6151 mln euro), zaś skorygowana rentowność sprzedaży 6,9% (za rok 2019: 5,8%). Wskaźnik Cash Flow przed odliczeniem podatków i odsetek (CFBIT) wyniósł 7048 mln euro (za rok 2019: 598 mln euro), natomiast CFBIT skorygowany to 7917 mln euro (za rok 2019: 1939 mln euro). Jeśli chodzi o skorygowany wskaźnik Cash Conversion Rate (CCR), to miał on wartość 1,2 (za rok 2019: 0,3).

Wolumen sprzedaży osiągnięty przez Mercedes-Benz Cars zmniejszył się o 13% do 2 087 200 sztuk pojazdów (za rok 2019 było to 2 385 400 szt.) Analogiczna sprzedaż osiągnięta przez Mercedes-Benz Vans spadła o 15%, do 374 600 sztuk (za rok 2019: 438 300 szt.) W roku 2020 średnią emisję CO2 we flocie aut fabrycznie nowych na terenie Europy (EU28 – Unia Europejska, Zjednoczone Królestwo, Norwegia i Islandia) prawdopodobnie udało się zredukować do 104 g/km (za rok 2019 wskaźnik ten wynosił 137 g/km NEDC, wliczając w to samochody dostawcze zarejestrowane jako osobowe). Oznacza to, że w zakresie emisji CO2 na terenie Unii Europejskiej spełnione zostały cele wyznaczone na rok 2020.

Sprzedaż w segmencie Daimler Trucks & Buses zmniejszyła się o 27%, do 378 500 sztuk pojazdów (za rok 2019: 521 100 szt.) Obrót zamknął się tutaj kwotą 34,7 mld euro (za rok 2019: 44,4 mld euro). Wskaźnik EBIT wyniósł 525 mln euro (za rok 2019: 2672 mln euro), natomiast rentowność sprzedaży 1,5% (za rok 2019: 6,0%). EBIT po skorygowaniu przyjął wartość 678 mln euro (za rok 2019 było to 2672 mln euro), zaś skorygowana rentowność sprzedaży 2,0% (za rok 2019: 6,0%). Wskaźnik Cash Flow przed odliczeniem podatków i odsetek (CFBIT) wyniósł 2513 mln euro (za rok 2019: 2654 mln euro), również CFBIT skorygowany to 2513 mln euro (za rok 2019: 2654 mln euro). Jeśli chodzi o skorygowany wskaźnik Cash Conversion Rate (CCR), to miał on wartość 3,7 (za rok 2019: 1,0). Daimler Trucks osiągnął poziom sprzedaży 358 300 sztuk ciężarówek (za rok 2019: 488 500 szt.) – co oznacza zmianę o minus 27%. Sprzedaż osiągnięta przez Daimler Buses spadła o 38% – do poziomu 20 100 sztuk pojazdów (2019: 32 600 szt.).

Jeśli chodzi o segment Daimler Mobility, to wartość nowych transakcji skurczyła się o 9%, do 67,8 mld euro (za rok 2019: 74,4 mld euro). Wartość umów zmniejszyła się do 150,6 mld euro (na koniec roku 2019 było to 162,8 mld euro). Obrót wyniósł tutaj 27,7 mld euro (za rok 2019: 28,6 mld euro). Wskaźnik EBIT osiągnął wartość 1436 mln euro (za rok 2019: 2140 mln euro). Rentowność kapitału własnego wyniosła 9,8% – czyli mniej, niż w roku poprzedzającym, gdy miała wartość 15,3%. EBIT po skorygowaniu przyjął wartość 1595 mln euro (za rok 2019 było to 1827 mln euro), zaś skorygowana rentowność kapitału własnego 10,9% (za rok 2019: 13,1%).

Mając na uwadze spodziewany wzrost dostępności skutecznych szczepionek na wirus COVID 19, a jednocześnie zakładając, iż nie dojdzie do kolejnych, nieoczekiwanych pogorszeń sytuacji pandemicznej, Daimler spodziewa się, że w roku 2021 kondycja światowej gospodarki znacząco się już poprawi. Opierając się na prognozowanym rozwoju sytuacji rynkowej, a także na aktualnych oszacowaniach dla swoich obszarów działalności, Daimler spodziewa się, że wielkość sprzedaży, obrót i EBIT za rok 2021 znacznie przekroczą poziom z roku poprzedzającego. Wprawdzie trwające obecnie trudności z zaopatrzeniem w wyroby półprzewodnikowe negatywnie wpłyną na sprzedaż głównie w pierwszym kwartale, jednak można oczekiwać, że do końca roku straty te zostaną nadrobione.

Dla poszczególnych obszarów działalności koncernu prognozuje się na rok 2021 następujące skorygowane wskaźniki rentowności:

–         Mercedes-Benz Cars & Vans: skorygowana rentowność sprzedaży na poziomie 8-10%

–         Daimler Trucks & Buses: skorygowana rentowność sprzedaży na poziomie 6-7%

–         Daimler Mobility: skorygowana rentowność kapitału własnego na poziomie 12-13%.

Plan biznesowy Daimler obejmuje cały rok 2021, przy czym jego podstawą jest obecna struktura koncernu, zawierająca Daimler Trucks & Buses. Rozważa się odłączenie Daimler Truck – razem z istotnym zakresem usług finansowych – przed końcem roku 2021. Przed odłączeniem Daimler Truck będzie zaliczany jako niekontynuowana działalność Daimler. Wynikających stąd pozytywnych efektów, oczekiwanych w drugiej połowie roku, nie da się jeszcze w tej chwili wiarygodnie oszacować.

W segmencie Mercedes-Benz Cars & Vans skorygowany wskaźnik Cash Conversion Rate (stosunek Cash Flow do EBIT) za rok 2021 wyniesie prawdopodobnie między 0,7 a 0,9, natomiast analogiczny prognozowany wskaźnik dla Daimler Trucks & Buses to 0,8-1,0. Po tym jak w roku 2020 – dzięki różnym, skutecznym działaniom obniżającym koszty i zabezpieczającym płynność finansową w trakcie pandemii COVID 19 – udało się osiągnąć nadzwyczajnie mocny wskaźnik Free Cash Flow, na rok 2021 Daimler spodziewa się w swojej działalności przemysłowej solidnego Free Cash Flow na poziomie normalnym. Skorygowany CFBIT w działalności przemysłowej prognozuje się na poziomie z roku poprzedzającego. Natomiast skorygowany Free Cash Flow, który zawierać będzie wyższe płatności podatkowe, wypadnie poniżej roku poprzedzającego. Free Cash Flow zawiera także płatności realizowane w ramach ugody z organami nadzorczymi USA w procesach cywilnych związanych z emisjami z silników wysokoprężnych we wrześniu 2020. Dlatego koncern Daimler zakłada, iż wskaźnik Free Cash Flow będzie znacznie niższy, niż rok wcześniej. W roku 2021 Mercedes-Benz Cars zamierza forsować strategię elektryfikacyjną, wprowadzając cztery nowe pojazdy z napędem całkowicie elektrycznym: EQS, EQA, EQB i EQE, a także poszerzając udział modeli hybrydowych plug-in. Dlatego ten segment Daimler zakłada, że na terenie Europy emisja CO2 z jego aut osobowych znacząco spadnie w stosunku do emisji ubiegłorocznej.

Check Also

Kompleksowe spotkanie branżowe podczas targów NOWA INFRASTRUKTURA!

Wstęp bezpłatny po rejestracji. Targi Budownictwa Infrastrukturalnego – NOWA INFRASTRUKTURA, które odbędą się od 10 …