Home / Aktualności / Wypełniony portfel zamówień Grupy Wielton

Wypełniony portfel zamówień Grupy Wielton

Pandemia COVID-19 radykalnie obniżyła aktywność światowych gospodarek. W obliczu niepewności znalazły się także przemysł motoryzacyjny i branża transportowa, w tym Grupa Wielton. Na szczęście  negatywny wpływ pandemii zmniejszał się zdecydowanie wraz z upływem czasu. Pozwoliło to na osiągnięcie przez Grupę skonsolidowanych wyników finansowych znacznie przewyższających początkowe oczekiwania budowane w oparciu o rezultaty wygenerowane w pierwszej połowie ubiegłego roku.

Jest oczywistym, że wyniki operacyjne Grupy Wielton w roku 2020 pozostały w cieniu pandemii COVID-19 i wszelkich wynikających z tego ograniczeń, ale spoglądając na ten czas z perspektywy 2021 r., należy przyznać, że podjęliśmy w ubiegłym roku szereg ważnych decyzji, których efekty są widoczne obecnie. Jako Grupa skutecznie zarządziliśmy sytuacją, skupiając się na kluczowych kwestiach: bezpieczeństwie, zarządzaniu sytuacją finansową oraz inwestycjach poprawiających efektywność i marżowość, przez co uzyskaliśmy wymierne efekty, które miały już odzwierciedlenie w wynikach za rok ubiegły i będą miały jeszcze większy w bieżącym roku. Maksymalnie wykorzystaliśmy potencjał naszego modelu biznesowego oraz – zgodnie ze strategią opartą na międzynarodowych markach – usprawniliśmy zarządzanie Grupą. W ramach Zarządu wydzieliliśmy funkcje centralne, dzięki czemu nadzorujemy jednolicie wszystkie spółki Grupy.  – powiedział Mariusz Golec, CEO i I Wiceprezes Grupy Wielton.

Sprzedaż wolumenowa Grupy spadła z 20,8 tys. szt. w 2019 do 15,5 tys. szt w 2020 r., czyli o 25,4% głównie przez ograniczenie produkcji i sprzedaży w II kwartale ubiegłego roku. Niższa sprzedaż wolumenowa miała bezpośredni wpływ na przychody ze sprzedaży, które ukształtowały się na poziomie 1 817,3 mln zł (2 343,2 mln zł w 2019 r.) i były niższe o 22,4% niż rok wcześniej. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku zysku EBITDA i zysku netto, których nie udało się w pełni odbudować, pomimo zdecydowanej poprawy koniunktury w II połowie ubiegłego roku. Zysk EBITDA zmniejszył się z poziomu 141,8 mln zł w 2019 r. do 96,0 mln zł w 2020r., czyli o 32,3%. Zysk netto spadł z 57,9 mln zł w 2019 r. do 27,3 mln zł w ubiegłym roku.

Spadki sprzedaży i rentowności były spowodowane czynnikami obiektywnymi i nie odbiegały od wyników innych firm w tym sektorze. Pomimo słabszych wyników Grupa Wielton obroniła 3 pozycję spośród największych producentów naczep w Europie, utrzymała 1 pozycję we Francji i przeskoczyła z miejsca 5 na 2 w Wielkiej Brytanii. Ponadto, czas dany przez lockdown wykorzystany został na przeprowadzenie szeregu modernizacji, szczególnie w zakładach w Wieluniu, których realizacja nie była w takim zakresie możliwa podczas działania zakładu produkcyjnego. To pozwoliło przygotować się do poprawy koniunktury w II połowie ub. roku oraz w 2021 r.

Duży sukces Grupa odniosła również w utrzymaniu wysokiej płynności finansowej. Wdrożony program optymalizacyjny w stosunku do kapitału obrotowego we wszystkich zakładach – optymalizacja należności, zapasów i zobowiązań, dostosowanie ich do wielkości produkcji – oraz pozyskanie dodatkowego finansowania dłużnego, w kwocie 50 mln zł, pozwoliło na sprawne finansowanie bieżącej działalności, a nawet na zrealizowanie kluczowych zamierzeń inwestycyjnych przy jednoczesnym wzroście poziomu gotówki na koniec roku o 52,8% do 88,8 mln zł.

Zarówno optymalizacja kapitału obrotowego, jak i pozyskanie dodatkowego finansowania były niezbędne, aby Grupa mogła przetrwać ten trudny rok w dobrej kondycji finansowej. Zdecydowana odbudowa wolumenów w II połowie 2020 r., znacznie powyżej naszych oczekiwań z I połowy roku spowodowała, że z nawiązką wyprzedziliśmy wstępne oczekiwania i dzięki osiągniętym wynikom oraz poziomowi zadłużenia netto, osiągnęliśmy na koniec roku wskaźnik DN/EBITDA = 3,8. Tym samym  spełniliśmy kowenant graniczny zapisany w umowie kredytowej. Pozwala nam  to obecnie skupić się na dalszej ekspansji rynkowej. – powiedział Piotr Kamiński, CFO i Wiceprezes Grupy Wielton.

W 2020 roku Grupa Wielton zrealizowała szeroki program inwestycyjny o łącznej wartości 62 mln zł. Inwestycje realizowane były we wszystkich zakładach produkcyjnych, przy największym udziale zakładów w Polsce. Podstawowymi celami już zrealizowanego programu inwestycyjnego, jak i tych planowanych w kolejnych okresach jest:

  • reorganizacja produkcyjna struktury Grupy i wzrost roli zakładów w Wieluniu jako dostawcy podzespołów dla producentów w pozostałych krajach,
  • redukcja kosztów produkcji, w tym osobowych, poprzez większą automatyzację i robotyzację, co będzie miało bezpośrednie przełożenie na wzrost rentowności w przyszłości,
  • rozbudowa potencjału produkcyjnego i umożliwienie zwiększania wolumenów w kolejnych okresach.

Po dynamicznym 2020 r. Grupa Wielton jest dobrze przygotowana do stopniowego powrotu rynku do poziomu sprzedaży z 2019 r., a nawet z rekordowego 2018 r. Nie nastąpi to jednak w ciągu jednego roku, ale posiadany backlog zamówień na 2021 r. świadczy o dużym wzroście zapotrzebowania na produkty Grupy.

Wykonana ogromna praca w 2020 roku zarówno na poziomie operacyjnym, inwestycyjnym, jak i finansowym pozwala na wyciągnięcie wniosku, że pomimo pandemii jesteśmy obecnie na wyższym poziomie rozwoju Grupy niż rok wcześniej i efektywnie wykorzystamy dynamiczny wzrost rynku w 2021 roku. Już w pierwszym kwartale br. widać silną tendencję zwyżkową pod względem wielkości backlogu na kluczowych rynkach oraz poziomów rejestracji nowych przyczep i naczep. Tak jak zapowiedział Prezes Paweł Szataniak w lutym br., w 2021 r. planujemy uzyskać znaczącą poprawę wyników zarówno na poziomie wolumenowym, zbliżając się ponownie do 20 000 szt. sprzedanych produktów, jak i przychodowym, przekraczając poziom 2 400 mln zł skonsolidowanych przychodów. Naszym zamierzeniem jest także zwiększenie rentowności EBITDA do 7%, co nie jest celem ostatecznym, lecz tylko kolejnym krokiem na drodze do dalszej jej poprawy w przyszłości. – podsumował prezes Golec. Grupa Wielton należy do grona trzech największych producentów naczep, przyczep i zabudów samochodowych w Europie oraz znajduje się wśród dziesięciu największych producentów w tej branży na świecie. Podmiotem dominującym w grupie Wielton jest Wielton S.A. notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 28 kwietnia br. Grupa Wielton przedstawiła ostateczne wyniki operacyjne i finansowe za 2020 r.

Check Also

Rusza realizacja drogi ekspresowej do granicy polsko-ukraińskiej

– Ministerstwo Infrastruktury informuje, że 28 listopada 2022 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad …

Mega Darkmarket Site