Home / Aktualności / Przełomowy cel dla biometanu: „REPowerEU, czyli ograniczenie zależności od rosyjskiego gazu”

Przełomowy cel dla biometanu: „REPowerEU, czyli ograniczenie zależności od rosyjskiego gazu”

Komisja Europejska ogłosiła 8 marca 2002 r. cel produkcji 35 miliardów metrów sześciennych biometanu w UE do 2030 r. w ramach planu REPowerEU. Podmioty w łańcuchu wartości biometanu z zadowoleniem przyjmują ten cel, który jest historycznym krokiem naprzód i wskazuje na przywództwo UE w tym obszarze. Zrównoważone, tańsze i produkowane lokalnie paliwo ma zastąpić 20% importu gazu ziemnego z Rosji. Biometan pomaga również zmniejszyć narażenie na zmienność cen żywności, ponieważ pofermentacyjne produkty uboczne powstające w procesie wytwarzania biometanu mogą być alternatywą dla obecnie drogich nawozów syntetycznych. Jesteśmy grupą około 30 przedsiębiorstw i organizacji, koordynowanych przez Europejskie Stowarzyszenie Biogazu oraz organizację Common Futures. W grudniu ubiegłego roku opublikowaliśmy Deklarację biometanową. Wezwaliśmy w niej do zwiększenia produkcji biometanu do 350 TWh do 2030 r., co w przybliżeniu odpowiada 35 mld m3 . Dążąc do celu 35 mld m3 , Komisja chce podwoić produkcję biometanu w UE już w 2022 r. Wymaga to pilnych i natychmiastowych działań. Cel produkcji biometanu należy także włączyć do unijnej dyrektywy w sprawie energii odnawialnej oraz do innych przepisów. Chcielibyśmy kontynuować współpracę z Komisją Europejską i państwami członkowskimi, aby zrealizować nowy cel. Mobilizacja biomasy jako zróżnicowanego surowca i inwestowanie w nowe zdolności produkcyjne Cel ten można osiągnąć w dużej mierze dzięki wykorzystaniu odpadów i pozostałości jako surowca (zob. załącznik). Pewną rolę można również przewidzieć dla zrównoważonych upraw prowadzonych sekwencyjnie lub równolegle, bez ograniczania produkcji żywności i pasz na tym samym areale. Dziś UE produkuje 3 mld m3 biometanu. Zwiększenie tej skali do 35 mld m3 wymaga mobilizacji zrównoważonego surowca, jakim jest biomasa, w tym głównie odpadów i pozostałości, oraz budowy około 5000 nowych instalacji do wytwarzania biometanu. Z technicznego punktu widzenia jest to wykonalne w ciągu następnych ośmiu lat. Jest to również przedsięwzięcie opłacalne. Potrzebne będą nakłady kapitałowe rzędu 80 mld EUR, które należy traktować jako inwestycje w krajowe gospodarki. Pozwoli nam to wytwarzać biometan po kosztach znacznie niższych w porównaniu z ceną gazu ziemnego z ostatnich kilku miesięcy, nawet bez uwzględniania opłat za emisję CO2. Oprócz budowy nowych zintegrowanych instalacji wytwarzania biogazu-biometanu możliwe byłoby również efektywne kosztowo dodawanie modułów metanizujących do istniejących biogazowni. Wzywamy także do szybkiej komercjalizacji technologii gazyfikacji, która pozwala na produkcję biometanu z odpadów drzewnych.

Check Also

Pierwsza elektryczna śmieciarka pracuje już w Świebodzicach

Gmina Świebodzice mając na uwadze możliwość zmniejszenia swojego śladu węglowego inwestuje w pojazdy elektryczne. Na …

Mega Darkmarket Site